หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

(ภาษาไทย)                หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

(ภาษาอังกฤษ)             Bachelor of Accountancy (B. Acc.)

สาระสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชี สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  ดังนั้น ในการพัฒนาบัณฑิตชองหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั้นจึงคำนึงถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสภาวิชาชีพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standard : IES) สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2 เพื่อการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตทั้ง 5 ด้านเป็นสำคัญ เพื่อให้บัณฑิตของเรามีคุณภาพตามหลักสากล คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตดังกล่าวประกอบด้วยด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข นอกจากนี้ การพัฒนาบัณฑิตยังต้องสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้านโดยเฉพาะการส่งเสริมและบูรณาการความรู้หรือปรัญชาท้องถิ่น รวมถึงชี้นำสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในระยะยาวด้วย


ปรัชญา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการบัญชีเป็นอย่างดี มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานวิชาชีพที่กำกับดูแล มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำการวิจัยมาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม มีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ


วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1) มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพบัญชีในระดับสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี

2) มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และประมวลผลได้อย่างเป็นระบบ

4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

5) มีความสามารถด้านการวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากผลการวิจัย

6) เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม

7) มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ข)

โครงสร้างของหลักสูตร   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี     ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกำหนดต่างๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549  ( ภาคผนวก ข )


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการทำบัญชี เช่น นักบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
 2. ด้านการสอบบัญชี เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA)
 3. ด้านบัญชีบริหาร เช่น นักบัญชีต้นทุน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 4. ด้านการภาษีอากร เช่น ผู้วางแผนภาษี นักวิชาการภาษี พนักงานภาษีสรรพากร นักตรวจสอบภาษี
 5. ด้านการตรวจสอบภายใน เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน
 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 7. ด้านการวางระบบบัญชี
 8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
 9. ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง
อ.ดร.กิติยา ปรากฏดี อาจารย์
อ.อารีรัตน์  สมานดุษณี อาจารย์
อ.นิภาวัลย์  พุทธไทยรัช อาจารย์
อ.ดร.ปิยนุช ปรากฏดี อาจารย์
อ.อาภาพร บุญประสพ อาจารย์