โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต
     บังคับเรียน 3  หน่วยกิต
     และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต
     บังคับเรียน 3  หน่วยกิต
     และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 9  หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9  หน่วยกิต
     บังคับเรียน 3  หน่วยกิต
     และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45  หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 58  หน่วยกิต
2.2.1  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39  หน่วยกิต
2.2.2  กลุ่มวิชาชีพเลือก 12  หน่วยกิต
2.2.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา เลือกเรียนจากข้อ 2.2.3.1 หรือ 2.2.3.2 7  หน่วยกิต
        2.2.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 7  หน่วยกิต
        2.2.3.2 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 7  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต


1) ความหมายของเลขประจำวิชา

รายวิชาในหลักสูตร

รูปแบบรหัสประจำวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตประกอบด้วยเลข 7 หลัก  แต่ละหลักมีความหมายเพื่อจำแนกรายวิชาออกเป็นสาขาวิชาและกลุ่มวิชา มีความหมายดังนี้

รหัสวิชา สามตัวแรก      หมายถึง          กลุ่มสาขาวิชา

รหัสวิชา ตัวที่สี่            หมายถึง          ชั้นปีที่จัดให้เรียน

รหัสวิชาสามตัวท้ายตัวแรกหมายถึงกลุ่มรายวิชาและเลขสองตัวท้ายหมายถึงลำดับวิชาในแต่ละกลุ่มโดยตัวแรกมีความหมายดังนี้

1        หมายถึง          กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน

2        หมายถึง          กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร

3        หมายถึง          กลุ่มวิชาการสอบบัญชี

4        หมายถึง          กลุ่มวิชาสารสนเทศทางการบัญชี

5        หมายถึง          กลุ่มวิชาอื่นๆ

วิชาบังคับก่อน  หมายความว่า การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จึงจะลงทะเบียนเรียนวิชาต่อไปได้

          2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

            (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า                                           30 หน่วยกิต

                 ก ) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า                              6 หน่วยกิต

  บังคับเรียน         3 หน่วยกิต
  รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
GE 101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
กลุ่มเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 102 วิถีไทย 3(3-0-6)
GE 103 วิถีโลก 3(3-0-6)
GE 104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GE 105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
GE 106 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
GE 107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
GE 108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)

                 ข ) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า                                     6  หน่วยกิต

  บังคับเรียน        3  หน่วยกิต
  รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
GE 201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
กลุ่มเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
  รหัสวิชา ชื่อวิชา   หน่วยกิต
GE 202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GE 203 พุทธศาสนา 3(3-0-6)
GE 204 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)
GE 205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
GE 206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)

                   ค)  กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า                                            9  หน่วยกิต

  บังคับเรียน        9  หน่วยกิต
  รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
GE 301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GE 302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
GE 303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)

       ง )  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต

  บังคับเรียน    3  หน่วยกิต
  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
กลุ่มเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
GE 403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
GE 404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
GE 405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
GE 406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
GE 407 อาหารกับวีถีชีวิต 3(3-0-6)

            (2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                     103 หน่วยกิต

                 ก )  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    บังคับเรียน                                       45 หน่วยกิต

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3521101 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
3521502 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3(3-0-6)
3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
3522501 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
3522502

3522503

สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การภาษีอากร 1

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3523501 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี 3(2-2-5)
3524501 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6)
3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
3561101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
3562004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3562005 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
3564010 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

                 ข )  วิชาเฉพาะด้าน                                                                   58 หน่วยกิต

                         1)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ   บังคับเรียน                                         39 หน่วยกิต

  รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
3521102 การบัญชีชั้นกลาง  1 3(2-2-5)
3522101 การบัญชีชั้นกลาง  2 3(2-2-5)
3522201 การบัญชีต้นทุน 1 3(2-2-5)
3522202 การบัญชีต้นทุน 2 3(2-2-5)
3523101 การบัญชีชั้นสูง  1 3(2-2-5)
3523102 การบัญชีชั้นสูง  2 3(2-2-5)
3523103 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
3523301 การสอบบัญชี 3(2-2-5)
3523302 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
3523401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
3523502 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
3524101 สัมมนาทางการบัญชี 3(2-2-5)
3524401 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2-5)

               2)  กลุ่มวิชาชีพเลือก  เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า                   12  หน่วยกิต

                   – กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3523104 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6)
3523105 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
3523106 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6)
3523107 การบัญชีธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 3(3-0-6)
3524102 การวางระบบบัญชี 3(3-0-6)
3524103 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6)

                   – กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3523201 การวางแผนกำไรและการควบคุม 3(3-0-6)
3523202 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6)
3523203 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

                   – กลุ่มวิชาการสอบบัญชี

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3524301 ปัญหาการสอบบัญชี 3(3-0-6)
3524302 การบัญชีนิติเวช 3(3-0-6)
3524303 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

                   – กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3524402 การจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6)
3524403 ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบัญชี 3(3-0-6)
3524404 การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
3524405 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรทางการบัญชี 3(2-2-5)

                   – กลุ่มวิชาอื่นๆ

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3521501 การบัญชีภาคปฏิบัติ 3(2-2-5)
3524502 การวางแผนภาษี 3(3-0-6)
3524503 การวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5)

            3)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา                                      7  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3524504 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 2(90)
3524505 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 5(450)

                       กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3524506 การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี 1(90)
3524507 สหกิจศึกษาการบัญชี 6(540)

            ค) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                     6  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว